CSS Light Web Gallery


A P P

D I A G N O S T I C

K N O W L E D G E

Usługi produkty

Dedykowana aplikacja na urządzenia mobilne służąca diagnostyce optycznej i optometrycznej z wykorzystaniem innowacji technologicznych. Dzięki produkcji dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne możliwe będzie wprowadzenie do portfolio firmy Kidzeyes Sp. z o.o. innowacyjnych w skali świata usług diagnostycznych polegających na identyfikacji astygmatyzmu oraz wybranych chorób cywilizacyjnych u dzieci. Dedykowana aplikacja na smartfony Kidzeyes App rozumiana jest jako aplikacja służąca identyfikacji wybranych chorób oczu u dzieci w oparciu o autorskie artefakty, stanowiące rezultat przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych wspólnie z Instytutem Optyki Stosowanej.

A P L I K A C J A
K I D Z E Y E S


K I D Z E Y E S
E N G I N E


Urządzenie diagnostyczne Kidzeyes Engine weryfikujące wybrane
schorzenia oczu u dzieci. W wyniku dalszego rozwoju urządzenie może zostać zastosowane w badaniach przesiewowych prowadzonych np. przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie mogłoby być urządzeniem wystarczającym do postawienia wstępnej diagnozy i skierowania pacjenta na badania specjalistyczne, co zostanie rozważone w przyszłości jako naturalny rozwój technologii i urządzeń diagnostycznych w szczególności we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badawczymi.

CSRZAANGAŻOWANIE
SPOŁECZNE

Kidzeyes zamierza wspierać lokalnie dzieci z najuboższych rodzin.
W związku z tym spółka jest w trakcie przygotowania programu cyklicznych
darmowych badań wzroku u dzieci połączonych z uświadamianiem rodziców
w zakresie ryzyk cywilizacyjnych i sposobów ich unikania.

 

 

Program z założenia powinien w wersji testowej wystartować w IIIQ 2022 w Lublinie i w pełnym zakresie w 2023 r. w Lublinie i okolicach.
Programem zostanie objęte ponad 100 rodzin z dziećmi.
Niestety pierwotne założenia uruchomienia programu zostały zamrożone przez pandemię Covid19.


Wiedza

Astygmatyzm jest wynikiem defektu rogówki, polegającym na braku symetrii obrotowej – to tzw. astygmatyzm rogówkowy. Rzadziej spotykanym astygmatyzmem jest astygmatyzm spowodowany nieosiowym ustawieniem soczewki ocznej lub deformacją soczewki.

ISTNIEJĄ DWA RODZAJE
ASTYGMATYZMU
ROGÓWKOWEGO

Astygmatyzm regularny


można w nim wyróżnić dwa przekroje, w których rogówka ma różną
moc zbierającą, ponieważ ma odpowiednio największą i najmniejszą
krzywiznę. Ten rodzaj astygmatyzmu można korygować za pomocą
okularów ze szkła cylindrycznego (torycznego) lub miękkimi
torycznymi soczewkami kontaktowymi.

 

 

Astygmatyzm nieregularny


w tym przypadku dwa przekroje nie mogą być wyróżnione, ponieważ
istnieje wiele osi optycznych. Ten rodzaj najczęściej występuje wskutek
uszkodzenia rogówki, np. podczas wypadku (blizny), lub jest
spowodowany nierównomierną wypukłością rogówki (stożek rogówki)
albo też nieregularnością soczewki. Astygmatyzm nieregularny można
korygować na dwa sposoby, np. za pomocą twardych soczewek
kontaktowych lub żelami nakładanymi bezpośrednio na rogówkę.

Obok astygmatyzmu rogówkowego, można wyróżnić jeszcze astygmatyzm spowodowany nieprawidłowym kształtem soczewki, w sytuacji gdy rogówka posiada prawidłowy kształt, jednak soczewka wykazuje nieprawidłowe funkcje; efektem jest widzenie przez pacjenta tak, jak w przypadku astygmatyzmu rogówkowego. Astygmatyzm koryguje się poprzez noszenie okularów z soczewkami cylindrycznymi, a także poprzez miękkie cylindryczne soczewki kontaktowe lub twarde soczewki kontaktowe. Bardzo wysoki astygmatyzm jest korygowany za pomocą twardych soczewek kontaktowych. Używa się ich również przy nieregularności powierzchni rogówki. W leczeniu dość popularne są też zabiegi chirurgiczne.

to ocena kierunku ruchu cienia w oświetlonej źrenicy. Kierunek ruchu uzależniony jest od refrakcji oka. Badanie przeprowadza się w ciemni. Lekarz i pacjent siadają w odległości metra od siebie, po czym na oko badanego skierowany zostaje strumień światła ze skiaskopu. Obserwowany jest ruch cienia powstającego w źrenicy. Jeśli osoba badana cierpi na nadwzroczność, cień przesuwa się zgodnie z ruchem światła, a przy krótkowzroczności jest odwrotnie. Refrakcja oka określana jest przy pomocy listwy skiaskopowej i umieszczonych na niej soczewek. Aby przeprowadzić badanie koniecznie należy farmakologiczne porazić mięsień rzęskowy odpowiadający za nastawność oka (akomodację).

Badanie to ocenia krzywiznę rogówki oka na podstawie ustawienia i wielkości obrazów od niej odbitych. Badanie przeprowadza się w ciemni przy użyciu oftalmometru. Osoba badana opiera czoło na podpórkach aparatu, a lekarz obserwuje obraz figur odbitych z powierzchni rogówki, które są na nią rzutowane za pomocą oftalmometru. Badanie pomaga określić krzywiznę rogówki w przypadku astygmatyzmu.

jest to obserwowanie figur rzutowanych przez dwa źródła światła, które ulegają odbiciu od siatkówki, po czym przechodzą przez układ optyczny oka i tworzą obraz rejestrowany przez refraktometr. Badanie to przeprowadzane jest przy użyciu refraktometru, łączącego funkcje oftalmometru i skiaskopu. Refraktometria przebiega podobnie do oftalmometrii, a przygotowanie do niej jest takie samo jak w skiaskopii. Istnieje również refraktometria automatyczna, czyli komputerowa, która daje wydruk z informacjami, takimi jak wada wzroku, rozstaw źrenic, osie, w których należy zapisać szkła cylindryczne. Refraktometria automatyczna stosowana jest jako badanie uzupełniające, gdyż mogą się pojawić błędy w wydruku.
jest to obserwowanie figur rzutowanych przez dwa źródła światła, które ulegają odbiciu od siatkówki, po czym przechodzą przez układ optyczny oka i tworzą obraz rejestrowany przez refraktometr. Badanie to przeprowadzane jest przy użyciu refraktometru, łączącego funkcje oftalmometru i skiaskopu. Refraktometria przebiega podobnie do oftalmometrii, a przygotowanie do niej jest takie samo jak w skiaskopii. Istnieje również refraktometria automatyczna, czyli komputerowa, która daje wydruk z informacjami, takimi jak wada wzroku, rozstaw źrenic, osie, w których należy zapisać szkła cylindryczne. Refraktometria automatyczna stosowana jest jako badanie uzupełniające, gdyż mogą się pojawić błędy w wydruku.

jest to zautomatyzowane, sterowane przez komputer badanie wady refrakcji, w którym wykorzystuje się zasadę skiaskopii. Po badaniu uzyskuje się wydruk z wartością wady sferycznej i niezborności. Wadą autorefraktometrii jest niemożność pełnego wyeliminowania akomodacji, o ile nie poda się leków (kropli) znoszących akomodację.
Stosowaną praktyką, jest badanie ostrości wzroku przed przystąpieniem do badania wad refrakcji oka. Zanim rozpocznie się to badanie, należy porazić akomodację w badanym oku przy użyciu kropli do oczu. Ze względu na wysoką zdolność akomodacji u dzieci, rodzice przez kilka dni przed badaniem powinni im zapuszczać krople dwa razy dziennie (1 – 2 krople do każdego oka). Lek stosowany u dzieci może być trucizną, jeśli się go przedawkuje, dlatego też należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń lekarza odnośnie jego stosowania oraz zapobiegać dostaniu się farmaceutyku do ust dziecka. Lek poraża akomodację oraz rozszerza źrenicę, w związku z czym osoba, której go podano, odczuwa światłowstręt i źle widzi z bliska.

dopasowywanie szkieł korekcyjnych, dających najlepszą ostrość wzroku. Można ją zastosować po wcześniejszym ustaleniu wady wzroku metodą przedmiotową. Jest metodą subiektywną i polega ona na badaniu ostrości wzroku oka, kiedy badany patrzy w dal przez oprawki okularowe, do których wkłada się soczewki o różnej mocy do czasu aż badana osoba stwierdzi, że obraz jest najostrzejszy. W przypadku krótkowzroczności za wadę refrakcji uznaje się wartość (moc) najsłabszej soczewki rozpraszającej (minusowej), przy której uzyskuje się prawidłową ostrość widzenia. W przypadku nadwzroczności jest to odpowiednio wartość najmocniejszej soczewki skupiającej (plusowej). Badanie to jest niemiarodajne u dzieci, ponieważ ich zdolność akomodacji (nastawności oka) jest bardzo duża. Podobnie, metodą tą nie można się posłużyć u młodzieży lub dorosłych, u których akomodacja jest bardzo silna lub nastąpił jej skurcz.
Badanie refrakcji oka opiera się
na trzech metodach przedmiotowych:
skiaskopii, oftalmometrii, refraktometrii,
oraz podmiotowej, subiektywnej
metodzie Dondersa.

R&D / Współpraca


Dla inwestorów – zapraszamy do współpracy


Pobierz PitchDeck Kidzeyes 2022


Aplikacje Kidzeyes App


Urządzenia diagnostyczne Kidzeyes Engine


Kioski medyczne Kidzeyes – projekt w przygotowaniuNetrix Ventures

www.netrix.com.pl

INOS. Instytut Optyki Stosowanej

www.inos.pl

Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne

www.photonics.pl

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

www.wsei.lublin.pl

Mazowiecki Klaster ICT

www.klasterict.pl

A także:


Towarzystwo Przetwarzania Obrazów


Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetów Brytyjskich


Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa


Polska Platforma Technologiczna Fotoniki


Konsorcjum Polska Optoelektronika


Polska Platforma Technologiczna Opto- i Nano-elektroniki


Konsorcjum Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych i ich Zastosowań


Konsorcjum Technology Partners


Środowiskowe Laboratorium Naukowe Plazmy Mikrofalowej w Warszawie


Sieć ENVITECHNet


Sieć POLLASNET


OPTOKLASTER – Mazowiecki Klaster Innowacyjnych


Technologii Fotonicznych

O nas

Spółka Kidzeyes Sp. z o.o. została zarejestrowana w dniu 03.09.2019 r. Spółka powstała w celu
badania, kupowania, rozwijania i implementowania rozwiązań technologicznych wspierających
leczenie wad wzroku u dzieci. Prace badawcze i wdrożeniowe prowadzone przez Spółkę mają
na celu wsparcie korygowania wad wzroku u dzieci z wykorzystaniem innowacyjnych urządzeń
medycznych i aplikacji edukacyjno-korekcyjnych oraz komercjalizację wyników prac B+R w
kraju i zagranicą.

 

Na mocy umowy inwestycyjnej nr 4/2019/M z dnia 10.07.2019 r. Fundusz Kapitałowy Netrix
Ventures dokonał wejścia kapitałowego w KidzEyes Sp. z o. o. na realizację przedsięwzięcia
polegającego na wprowadzeniu na rynek innowacyjnych urządzeń dedykowanych do badania
astygmatyzmu u dzieci.

 

Oferta handlowa Spółki skierowana jest do firm z Polski, Niemiec, Danii i Słowacji.
Dzięki pozyskanym środkom Kidzeyes przygotowuje autorską aplikację, służącą diagnozowaniu
schorzeń w zakresie optyki u dzieci. Dzięki aplikacji będzie możliwa znacząca poprawa
możliwości szybkiego reagowania na poziomie dziecko- rodzic – lekarz na wady wzroku oraz
redukcji kosztów leczenia oraz poprawy jego skuteczności.
W dalszej fazie rozwoju Kidzeyes zamierza położyć nacisk na działania dotyczące
komercjalizacji opracowanej technologii oraz prowadzeniu prac rozwojowych dotyczących
identyfikacji wybranych chorób oczu u dzieci w oparciu o autorskie artefakty. Jesteśmy
przedsiębiorstwem elastycznie dostosowującym się do potrzeb Klientów, a oferta handlowa jest dopasowywana do ich oczekiwań. Zgodnie z długofalową strategią przedsiębiorstwa Kidzeyes w dalszym ciągu planuje prowadzić prace nad urządzeniem weryfikującym wybrane schorzenia oczu u dzieci, które w połączeniu z dedykowaną aplikacją znacząco usprawni proces badania i leczenia wad wzroku. W wyniku dalszego rozwoju technologia może zostać zastosowana również w badaniach przesiewowych prowadzonych np. przez lekarzy pierwszego kontaktu, gdzie mogłaby być urządzeniem wystarczającym do postawienia wstępnej diagnozy i skierowania pacjenta na badania specjalistyczne.

 

Kidzeyes zakłada ciągły rozwój technologii i urządzeń diagnostycznych, w szczególności we współpracy z profesjonalnymi ośrodkami badawczymi. Istotne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa ma współpraca z organizacjami naukowymi i innymi podmiotami, wśród których należy wymienić: Instytut Optyki Stosowanej im. prof. Maksymiliana Pluty, Polskie Stowarzyszenie Fotoniczne, Towarzystwo Przetwarzania Obrazów, Polska Platforma Technologiczna Systemów Bezpieczeństwa, Polska Platforma Technologiczna Opto- i Nano-elektroniki, OPTOKLASTER, Sieć ENVITECHNet, Sieć POLLASNET.
Projekty

Kontakt


Kidzeyes Sp. z o.o.
Ul. Vetterów 1/002
20-277 Lublin
NIP: 946 269 12 62
bok@kidzeyes.pl

Dzisiaj zarabianie pieniędzy
jest bardzo proste. Ale zarabianie
pieniędzy, będąc odpowiedzialnym
wobec społeczeństwa i próbując
ulepszać świat, jest bardzo
trudne.
Jack Ma